Az akkreditált vizsgaközpont feladatai és kötelességei

A vizsgáztatás személyi, technikai és biztonsági feltételeinek állandó biztosítása, az NJSZT ECDL Irodával való folyamatos együttműködés, a mindenkor hivatalosan előírt adminisztrációs szoftver rendeltetésszerű használata. Az ECDL vizsgának a vizsgaszabályzatban foglaltak szerinti lebonyolításáért a vizsgaközpont vezetője és vizsgáztatói egyaránt felelősséggel tartoznak mind szakmai, mind etikai szempontból.

Megfelelő hardver és szoftver eszközök folyamatos biztosítása (lásd: Feltételek).

Állandó ügyfélszolgálat biztosítása.

Az ECDL vizsga iránti érdeklődés felkeltése, tájékoztatás, népszerűsítés, és marketing tevékenység az ECDL minél szélesebb körben való elterjesztése érdekében.

Az európai ECDL-logó szabályszerű használata és jól látható helyre történő kifüggesztése a vizsgaközpont bejáratánál, illetve a vizsgatermekben.

A vizsgaközpontnak saját honlappal kell rendelkeznie, amelyen az ECDL-ről is tájékoztatást nyújt. Ezen honlapról link formájában közvetlenül elérhetővé kell tenni a központi ECDL-honlapot (www.ecdl.hu vagy www.njszt.hu/ecdl).

Vizsgalehetőség biztosítása más vizsgaközpontban regisztrált vizsgázók számára. Ha a vizsgaközpont jellegénél fogva csak zártkörű vizsgákat kíván tartani, indokolt esetben ehhez az Akkreditációs Bizottság külön engedélyt adhat.

Az alábbiakban meghatározott adminisztrációs kötelezettségek teljesítése az NJSZT ECDL Irodája részére:

  • Az ECDL vizsganapok meghatározása, a vizsgák bejelentése az adminisztrációs rendszer segítségével, három nappal a vizsganap előtt.
  • A vizsgára jelentkezők hivatalos regisztrálása az adminisztrációs szoftver segítségével.
  • A vizsgázók számára az adminisztrációs szoftver segítségével e-mail küldése az ECDL vizsgarendszerbe történt regisztrációjuk tényéről, és a saját vizsgázói fiókjuk adatairól.
  • Vizsgázói adatlap nyomtatása 2 példányban. Az adatlapon a vizsgázónak aláírásával kell igazolnia, hogy a regisztrációkor megadott adatai helyesek. A vizsgázói adatlap egy példánya a vizsgázóé, egy példányt a vizsgaközpont köteles megőrizni a vizsgázó utolsó vizsgáját követő 3 évig.
  • A mindenkor érvényes hivatalos regisztrációs díj befizetése az NJSZT számára.
  • A vizsgaadatok rögzítése az adminisztrációs rendszerbe a vizsgát követő 3 munkanapon belül.
  • Az akkreditáció óta bekövetkezett változásokat (személyi, technikai feltételek, cím- vagy teremváltozás, új hardver és szoftver eszközök beszerzése, régi eszközök használaton kívül helyezése stb.) jóváhagyás céljából, a szükséges dokumentációkat mellékelve írásban, az ECDL honlap üzenőfalról letölthető adatlap segítségével kell bejelenteni az NJSZT ECDL Irodájának, a változást követő 7 munkanapon belül.

A nem nyilvános vizsgafeladat-gyűjteményeket és feladatlapokat, illetve az ezek tárolására szolgáló elektronikus hordozókat, a titoktartásra és a biztonságra vonatkozó szabályok megtartásával kell tárolni és megőrizni.

Az ECDL Iroda által bejelentett ellenőrzésre garantálni kell a fogadókészséget, és lehetővé kell tenni a dokumentumokba és az adminisztrációs rendszer adataiba való betekintést, másolat vagy kivonatkészítést.

  • Az ECDL Iroda által előre bejelentett vizsgaellenőrzés alkalmával a vizsgát a meghirdetett időpontnál korábban nem szabad megkezdeni, a minőségellenőröknek a vizsga megkezdésekor jelen kell lenniük. Ennek érdekében a minőségellenőrök a meghirdetett vizsgaidőpont előtt legalább fél órával érkeznek meg a helyszínre. A vizsgaellenőrző látogatást legkésőbb annak esedékessége előtt 2 órával kell bejelenteni.
  • Az ellenőrzött vizsgán beadott vizsgafeladatokból véletlenszerű kiválasztással kettőt a minőségellenőrök jelenlétében, a vizsgát követően, a helyszínen kell kijavítani.
  • A vizsgaközpont a látogatás eredményéről, vagyis az Akkreditációs Bizottság (AB) határozatáról értesítést kap. Amennyiben az AB a központ működésével kapcsolatosan kifogást támaszt, úgy a központ köteles a hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedésekről hivatalos értesítést küldeni az ECDL Irodának, legkésőbb a kifogást tartalmazó levél kézhez vételét követő 1 hónapon belül.

Amennyiben az ellenőrzés eredményéről döntést hozó Akkreditációs Bizottság a vizsgaközpont működését minőségi hiba miatt felfüggeszti, és a vizsgaközpont a hiányosságokat 6 hónapon belül sem pótolja, úgy az NJSZT a vizsgaközponttal érvényben lévő szerződés felbontását kezdeményezheti.