Tájékoztató vizsgázók számára az ECDL vizsgák lebonyolításáról

A tájékoztató az ECDL vizsgaközpontok működési szabályzata alapján készült, a benne foglaltak kötelezően betartandók.

Általános tudnivalók

A vizsgázót az első vizsgára történő jelentkezés előtt regisztrálni kell az ECDL vizsgarendszerbe. A regisztrációt az ECDL akkreditált vizsgaközpontok végzik. A regisztrációkor megadott adatokat a vizsgaközpont felviszi az ECDL online adminisztrációs rendszerébe. A regisztrációkor megadott adatok valódiságát a vizsgázónak egy adatlapon aláírásával kell igazolnia, és egyben hozzájárul az adatainak kezeléséhez is.

Az ECDL regisztrációval egyidejűleg létrejön a vizsgázó online elérhető, saját ECDL fiókja, amelyben megtekintheti az e-vizsgakártyáját, amelyen a letett vizsgamodulok kerülnek feltüntetésre. A belépéshez szükséges adatokat a vizsgázó a regisztrációkor megadott e-mail címére küldött levélben kapja meg.

A regisztráció az első vizsga dátumától számított 3 évig érvényes, lejárta után újra kell regisztrálni a rendszerbe, és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni.

A közoktatási intézményekben tanuló diákok számára lehetőség van arra, hogy a modulvizsgákat 3 év helyett az első vizsga teljesítésétől számított 4 éven belül teljesítsék. Ez a lehetőség csak azon diákokra vonatkozik, akik közoktatási keretek között készülnek fel a vizsgákra, és az általános vagy középiskolai évek alatt teljesítik a 7 modulvizsgát. Az ECDL Base megszerzésére a rendelkezésre álló idő mindenkinek 3 év.

 • A regisztráció megtörténte után a vizsgázó jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni. A vizsgán használandó szoftver a vizsgázó által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül.
 • Egy teremben, egy időben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban az egyes modulvizsgák kezdési és a befejezési ideje egymástól nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell elkezdeni, illetve befejezni.
 • Egy vizsga ideje 45 perc (kivéve: ECDL CAD és ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, ahol 60 perc a rendelkezésre álló idő, illetve a fogyatékkal élők vizsgái, ahol az adható idő 90 perc), így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.
 • Amikor a vizsgázó az ECDL Base bizonyítvány megszerzéséhez szükséges min a négy vagy az ECDL Standard bizonyítvány megszerzéséhez szükséges mind a hét modulvizsgáját teljesítette, az NJSZT ECDL Irodája elkészíti a vizsgázó ECDL e-bizonyítványát. Az e-bizonyítvány elkészültéről a vizsgázó e-mail-ben kap értesítést. Az ECDL e-bizonyítványt a vizsgázó a saját online vizsgázói fiókján keresztül éri el, és töltheti le bármikor a későbbiekben is.
 • A vizsgázó külön díj ellenében igényelheti papír alapú, keményfedeles bizonyítványának kiállítását is. A papír alapú bizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét a vizsgázó a vizsgázói fiókján keresztül bármikor jelezheti.

A vizsga lebonyolítása

 • A vizsgázót minden ECDL modulvizsgára jelentkeztetni kell.
 • Az ECDL vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia valamilyen személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél, 14 éven aluliak esetében érvényes diákigazolvány).
 • Amennyiben a vizsgára legalább 4 fő jelentkezik, a vizsgát a vizsgaközpont köteles megtartani.
 • A vizsgák megkezdése előtt a vizsgáztató ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, valamint a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait.
 • Segédeszköz nem használható, a teremben a vizsgázó által elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.
 • A vizsgázók számára a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat kell biztosítani, a vizsga során csak ezekre lehet dolgozni.
 • A rendelkezésre álló időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kieső idő nem számítható bele.
 • Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó információhordozót átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével.
 • Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.
 • A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet nem, illetve csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.
 • A teremből a vizsgázó semmilyen, a feladatokkal és azok megoldásával kapcsolatos anyagot nem vihet ki.
 • A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat megoldásához tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.
 • A vizsgáztató, amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a dolgozatot, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját. Az esetet az ECDL Akkreditációs Bizottság megvizsgálja, és döntéséről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.
 • Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.
 • Az ECDL vizsga nyelve Magyarországon a magyar, illetve, ha erre a vizsgaközpont lehetőséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsősorban angol.
 • Magyar nyelvű vizsga esetén a feladatlapokat a vizsgaközpontok a mindenkor érvényes hivatalos ECDL vizsgapéldatárból állítják össze, minden modulnál az abban szereplő kritériumok alapján. A CAD, illetve az ECDL Advanced modulok vizsgafeladat-bankja nem nyilvános, az illetékes vizsgaközpont az adott vizsgára a vizsgafeladatokat titkos vizsga-feladatgyűjteményből választja ki.
 • Az angol nyelvű vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban szintén nem lévő európai feladatgyűjteményből választják ki.

A vizsga értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgáztató végzi az ECDL követelményei alapján. A követelmények, az értékelési irányelvek, az elérhető pontszámok nyilvánosak, azok az ecdl.hu honlapon, a Modulok menüpontban találhatók. A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő/gondviselő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott időben megtekintheti. A vizsgák értékelése: „megfelelt”, „nem felelt meg”.

Vizsgamentességre jogosultak köre

Vizsgamentességet élveznek, vagyis további vizsgázás nélkül, regisztrációs díj befizetése ellenében igényelhetnek ECDL-bizonyítványt azok, akik közismereti informatika tantárgyból, vagy „informatika alapismeretek” szakmai vizsgatantárgyból közép vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, és jeles érdemjegyet szereznek. Az igénylést egyénileg lehet benyújtani a regisztrációs lap kitöltésével, amelyhez mellékelni kell az érettségi bizonyítvány másolatát. A regisztrációs díj a mindenkori legkedvezményesebb diák-regisztrációs díj.

A vizsgázók által fizetendő regisztrációs díjak

ECDL Standard

 • ECDL Standard felnőtteknek: 9000 Ft
 • ECDL Standard nappali tagozatos diákok, hallgatók számára: 7000 Ft
 • ECDL Base felnőtteknek:8000 Ft
 • ECDL Base vizsgakártya nappali tagozatos diákok, hallgatók számára: 6000 Ft
 • Regisztrációs díj-különbözet (azaz, ha a vizsgázó a 4 modulos regisztrációját kibővíti 7 modulosra): felnőtt: 4000 Ft, diák: 3000 Ft

Egyéb regisztrációs díjak

 • Önálló modulok (kivétel: CAD): egységesen mindenki számára 6000 Ft
 • CAD modul (felnőtt és diák és egységesen): 9000 Ft
 • Advanced modulok (modulonként felnőtt és diák egységesen): 10 0000 Ft
 • Jeles érettségivel bizonyítványt igénylők számára: 7000 Ft (akinek már van vizsgakártyája, annak nem kell regisztrációs díjat fizetnie)

Vizsgadíjak

A vizsgák letételekor az ECDL vizsgaközpont modulonként külön vizsgadíjat számít fel. A vizsga- és tanfolyami díjak meghatározása minden vizsgaközpont saját hatáskörébe tartozik, azonban a diákok számára a vizsga díja egységesen legfeljebb 2500 Ft/vizsga.

Papír alapú, keményfedeles bizonyítvány díja: 4500 Ft (postaköltséggel együtt)

Okmánypótlás esetén fizetendő díjak

Amennyiben a vizsgázó ECDL bizonyítványának pótlását igényli, az NJSZT ECDL Irodájához kell fordulnia az ecdl.hu honlapon található elérhetőségek bármelyikén. Az Iroda ellenőrzi az igénylő adatait, és ezt követően kiállítja az ECDL bizonyítványát. Az ECDL bizonyítvány kiállításának díja: 4500 Ft (postaköltséggel együtt). ECDL papír alapú vizsgakártya pótlására nincs lehetőség. Minden vizsgázó számára elérhető és letölthető a saját e-vizsgakártyája az online ECDL vizsgázói fiókjából.