Az ECDL vizsga előkészítése és lebonyolítása

A vizsga lebonyolítása, általános tudnivalók

ECDL vizsgát tenni kizárólag akkreditált ECDL vizsgaközpontban, nyilvános, előre meghirdetett vizsgán, akkreditált ECDL vizsgáztató jelenlétében lehet. A mindenkori vizsgáztató felelős a vizsga szabályos lebonyolításáért és a vizsgafeladatok javításáért.

Nyilvános vizsganapok mellett lehetőség van zártkörű vizsgák lebonyolítására is.

Az ECDL rendszerbe történő regisztráció, vizsgázói adatlap, vizsgázói online fiók, e-vizsgakártya és vizsgakártyaszám, e-bizonyítvány

A vizsgázót az ECDL rendszerbe való jelentkezéskor az adminisztrációs szoftverbe a vizsgaközpont regisztrálja. A regisztrált adatokkal a vizsgaközpont kinyomtatja a vizsgáztató adatlapját 2 példányban. A vizsgázó az adatok valódiságát és megfelelőségét az adatlap aláírásával igazolja, valamint aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a központi ECDL-adatbázisba bekerüljenek, a vizsgázók között történő nyilvántartás céljából. 14 éves kor alatt a vizsgázói adatlapot a szülőnek vagy a gondviselőnek is alá kell írnia.

Miután a vizsgázó az adatlapot aláírta, a vizsgaközpont az adminisztrációs szoftveren keresztül e-mail-t küld a vizsgázónak a saját online fiókjába való bejelentkezési feltételeiről: link, egyedi azonosító, e-mail cím, egyszeri jelszó.

A regisztrációval egyidejűleg az adminisztrációs rendszer létrehozza a vizsgázó e-vizsgakártyáját, amelyen feltüntetésre kerül a vizsgázó egyedi vizsgakártya száma is. Az e-vizsgakártyát a vizsgázó a saját vizsgázói fiókjába való belépést követően bármikor letöltheti PDF formátumban, vagy szükség szerint elektronikusan lementheti magának.

A vizsgaközpontnak a vizsgázók modulvizsgáinak eredményét az adminisztrációs szoftverben kell rögzítenie.

A vizsgaközpont köteles a regisztrációkor minden vizsgázó rendelkezésére bocsátani a Tájékoztató vizsgázók számára az ECDL vizsgák lebonyolításáról c. fejezetet.

Vizsgázni az első vizsga dátumától számított 3 éven belül bármely akkreditált ECDL vizsgaközpontban lehet. A közoktatási intézményekben tanuló diákok számára lehetőség van arra, hogy a modulvizsgákat 3 év helyett az első vizsga teljesítésétől számított 4 éven belül teljesítsék. Ez a lehetőség csak azon diákokra vonatkozik, akik közoktatási keretek között készülnek fel a vizsgákra, és az általános vagy középiskolai évek alatt teljesítik mind a 7 modulvizsgát. Az ECDL Base megszerzésére a rendelkezésre álló idő egységesen 3 év.

Amikor a vizsgázó az ECDL Base bizonyítvány megszerzéséhez szükséges 4 modulvizsgát, illetve az ECDL Standard megszerzéséhez szükséges 7 modulvizsgát sikeresen teljesítette, az adminisztrációs szoftverben rögzített adatok ellenőrzése után az NJSZT ECDL Irodája elkészíti a vizsgázó e-bizonyítványát. Az e-bizonyítvány elkészültéről a vizsgázót az Iroda e-mail-ben értesíti.

A vizsga nyelve Magyarországon elsősorban magyar. A vizsgafeladatokat a nemzetközi ECDL alapítvány által jóváhagyott nyilvános és ingyenesen hozzáférhető ECDL Vizsgapéldatár tartalmazza.

Igény esetén biztosítani kell az angol nyelvű vizsgázás lehetőségét is. Az angol nyelvű vizsgákhoz a feladatsorokat az MQTB (Manual Question and Test Base) mindenkor érvényes változatából kell összeállítani. Az MQTB nem nyilvános feladatsor, ezt a vizsgaközpontok kérésre egy példányban megkapják azzal, hogy azt oly módon tárolják, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá, és be kell tartaniuk a titkosságra vonatkozó szabályokat: a dokumentum másolása, terjesztése, a vizsgáztatástól eltérő célra való felhasználása tilos.

Vizsgáztatni egyéb nyelveken is lehet, azonban a kérdéseket kizárólag az ECDL Alapítvány tulajdonát képező, hivatalosan jóváhagyott nemzeti vizsgapéldatár-fordításokból (MQTB nemzeti változatai) kell összeállítani. Ebben az esetben a megfelelő nyelvű MQTB-t az ECDL Iroda előzetes egyeztetés alapján biztosítja a vizsgaközpont részére, a titkosságra vonatkozó előírások betartatásával.

A vizsgafeladatokat, illetve az adott vizsgán feladható feladat számát  az ADMINET vizsgaadminisztrációs program automatikusan választja ki. Ezt követően a vizsgaközpont az ADMINET-ből letölti, ahol kell, testre szabja és kinyomtatja a megadott vizsgafeladatot.  A feladatlapon szerepelnie kell az egyes részfeladatokért adható pontszámoknak is.

A CAD és Advanced modulok feladatainak kiválasztására vonatkozó követelmények:

A vizsga menete

Általános tudnivalók

 • Minden vizsgázónak érvényes regisztrációval (vizsga-kártyaszámmal) kell rendelkeznie.
 • Egy vizsga ideje 45 perc (kivéve: ECDL CAD és ECDL elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás, ahol 60 perc a rendelkezésre álló idő, illetve a fogyatékkal élők vizsgái, ahol az adható idő 90 perc), így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.
 • Egy teremben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban a kezdési és a befejezési idő modulonként egymástól nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell elkezdeni, illetve befejezni.
 • A vizsgázó a vizsgaközpontban rendelkezésre álló akkreditált, az adott modulhoz tartozó szoftverek bármelyikén leteheti a vizsgát, választása szerint.
 • Sikertelen vizsgát ugyanazon a napon megismételni nem lehet.
 • Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.
 • Javítás után a vizsgákkal kapcsolatos dokumentációt (feladatlapokat és a vizsgajegyzőkönyveket stb.), amelyből az értékelés objektivitása utólag is bizonyítható, biztonságosan tárolva 3 évig meg kell őrizni, és megszűnés esetén át kell adni az ECDL Irodának.
 • A vizsgán esetlegesen előforduló szabálytalanságról 48 órán belül értesíteni kell az ECDL Irodát.
 • Amennyiben a vizsgát ellenőrző Minősítőbizottság a vizsgán szabálytalanságot tapasztal, felhívja a vizsgát felügyelő vizsgáztató figyelmét annak megszüntetésére, és az esetről a minőségellenőrzési jegyzőkönyvben feljegyzést készít.

Teendők a vizsga megkezdése előtt

 • Valamennyi, az adott vizsgára jelentkezett vizsgázót regisztrálni kell az adminisztrációs rendszerben.
 • A vizsgán részt vevők listáját az adminisztrációs rendszerből ki kell nyomtatni.
 • A vizsga megkezdése előtt a vizsgáztató a résztvevői lista szerint ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát a személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél (14 éven aluliak esetén érvényes diákigazolvány) alapján.
 • A termet és a munkaállomásokat elő kell készíteni. Biztosítani kell továbbá, hogy a vizsga ideje alatt a munkaállomásokon semmilyen, korábban megoldott vizsgafeladat ne legyen a vizsgázók számára hozzáférhető helyen.
 • A vizsgafeladat-számokat, az adminisztrációs rendszer  automatikusan választja ki (generálja) a vizsga időpontja előtt legkorábban 24 órával. A vizsgafeladatot a vizsgáztató a vizsgázók létszámának függvényében sokszorosítja.
 • A feladatok instrukcióját papíron, a gyakorlati feladatok megoldásához szükséges állományokat pedig elektronikus formában kell biztosítani (pl. pendrive-on, hálózati meghajtón, stb.). A kiadott feladatlapon szerepelnie kell az értékelési szempontoknak is. Igény esetén a vizsgázó számára hozzáférhetővé kell tenni az ECDL vizsgapéldatárban található, az adott modult ismertető bevezetőszöveget is.

Teendők a vizsgázás megkezdésekor, illetve a vizsga alatt

A vizsgázás szabályszerűségének biztosítása érdekében a vizsgán a vizsgáztatónak  a vizsga ideje alatt mindvégig jelen kell lennie.

A vizsgáztató a vizsgázókat a következőkről tájékoztatja:

 • A vizsga során kizárólag a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat lehet használni. Ezeket a teremből kivinni nem szabad, a vizsga befejeztével a vizsgázatónak át kell adni.
 • Segédeszköz nem használható, a teremben táska, mobiltelefon stb. a vizsgázó elérhető közelségében nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.
 • A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat elkészítéséhez tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.
 • A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.
 • A rendelkezésre álló idő modulonként maximum 45 perc. Ebbe az időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás stb.) kieső idő nem számítható bele.
  További információ:
 • Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.
 • A vizsga megkezdését hangosan be kell jelenteni.
 • A vizsga ideje alatt biztosítani kell a vizsgafegyelmet: amennyiben a vizsgáztató szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja.
 • Hangosan be kell jelenteni, ha a rendelkezésre álló idő már csak 5, perc, 1 perc, illetve szólni kell, amikor a vizsga ideje letelt.

Teendők a vizsga befejezésekor

 • A vizsgafeladatot a beadásakor a vizsgáztató kézjegyével ellátja, és ráírja a leadás időpontját.
 • Meg kell győződni arról, hogy a vizsgázók valamennyi, a vizsgával kapcsolatos anyagot beadtak.
 • A vizsgáztató a vizsga-feladatlapot a vizsgát követő 5 munkanapon belül köteles kijavítani, és biztosítania azt, hogy a vizsgázó értesítést kapjon vizsgája eredményéről.
 • A vizsgáztatónak az értékelést úgy kell végeznie, hogy közben az érintett vizsgázó nem lehet jelen.
 • A vizsgafeladatokat a vizsgapéldatárban megadott kritériumok alapján kell értékelni. Lásd még: ECDL CAD – vizsgaszabályzat
 • Az adminisztrációs rendszerben minden vizsgázó vizsgaeredményét rögzíteni szükséges.
 • Az adminisztrációs rendszerből ki kell nyomtatni a jegyzőkönyvet.
 • A papír alapú vizsgadokumentumokat egységes archívumban tárolva papíron kell megőrizni. A vizsgázó vizsgafeladatának megoldását, amely alapján az értékelés objektivitása utólag is bármikor ellenőrizhető,  egységes rendszerben, elektronikusan kell archiválni. A vizsgaközpontnak gondoskodnia kell a papír alapú és az elektronikus vizsga-archívum biztonságos tárolásáról.

A vizsgázó teljesítményének értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgáztató végzi az ECDL nemzetközi követelményei, valamint az  egyes vizsgamodulokra vonatkozó szabályok alapján. Az értékelés írásban történik: vagy a kiosztott feladatlapon, vagy a vizsgázó által kitöltött és kinyomtatott feladatlapon. A részfeladatokat mindig külön kell értékelni, ezek összegzése alapján dönthető el a végső eredmény. A vizsgák értékelése: „megfelelt" vagy „nem felelt meg".  A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott módon megtekintheti.

Fellebbezés

A vizsgázó a vizsgákkal kapcsolatos kifogásaival jogorvoslatért fordulhat az NJSZT ECDL Irodájához. A döntést az ECDL Akkreditációs Bizottsága hozza meg. Az AB döntéseivel szemben fellebbezésnek helye nincs. Az állásfoglalás törvényességi szempontból az AB székhelye szerinti illetékes bíróságon támadható meg.

Záró rendelkezések

A vizsgaközpont felelősséget vállal a megállapodásban foglalt feltételek teljesüléséért, beleértve a vizsgáztatók személyéhez kapcsolódó feladatokat és elvárásokat is.

A vizsgaközpont tudomásul veszi, hogy működése során köteles a Díjtételek fejezet szerinti fizetési kötelezettségeinek eleget tenni. Amennyiben a központ pénzügyi tartozásait 90 napot meghaladóan sem teljesíti, úgy az ECDL Iroda külön előzetes figyelmeztetés nélkül jogosult a központot – a pénzügyi elmaradások rendezéséig – felfüggeszteni, és a központi adminisztrációs rendszerhez való hozzáférését letiltani.

A megállapodás bármely pontjának megszegése, vagy a hiányosság pótlásának felszólítás ellenére történő elmulasztása a vizsgáztatási jog azonnali felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a vizsgaközpont semmiféle kárpótlásra nem jogosult.

A megállapodás a vizsgaközpont részéről is felmondható, a következő feltételekkel:

 • A felmondást kezdeményező vizsgaközpontnak minden, a szerződés megszűnéséig esedékes adminisztrációs kötelezettségének eleget kell tennie. Az adminisztrációs rendszerből való kiléptetés a vizsgaközpont belépési jogosultságának visszavonásával történik, ezt azonban meg kell előznie a már bevitt adatok és a lebonyolított vizsgák adatai egyeztetésének. Az adategyeztetés megtörténtéről felelősségvállalási kötelezettségének tudatában írásban kell nyilatkoznia.
 • pénzügyi tartozásait rendeznie kell
 • vissza kell szolgáltatnia az NJSZT-nek az alábbiakat:
  • vizsgaközponti oklevél
  • ECDL vizsgapéldatár CD-ROM (2013. október 15. előtti akkreditáció esetén)
  • angol nyelvű MQTB (amennyiben a központ rendelkezik vele)
  • titkos feladatgyűjtemények pl. CAD, Advanced
  • fel nem használt vizsgakártyák (a vizsgaközpont az általa korábban megvásárolt vizsgakártya díjának – beleértve az e-vizsgakártya díjat is - visszaigénylésére nem jogosult)
  • 3 évnél nem régebbi vizsga-feladatlapok és jegyzőkönyvek