Az NJSZT 2012. évi kitüntetettjei

Neumann-díj

A Társaság névadójának emlékét hordozó éremmel 1976 óta évente egyszer azok tevékenységét ismeri el Társaságunk, akik a számítástechnikai kultúra ki-alakításában, a társadalom informatizálásában értek el jelentős eredményeket és az NJSZT-ben is eredményesen dolgoztak.

A Díjbizottság egybehangzó döntése értelmében 2012-ben Neumann-díjban részesül

Péceli GáborPéceli Gábor egyetemi tanár, a BME rektora, az NJSZT elnöke.

1974-ben szerzett villamosmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen. Végzése óta ugyanott dolgozik a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken, amelynek 1988-2008 között vezetője volt. Szakterülete: mérési eljárások tervezése, beágyazott rendszerek.  2005-2008 között a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja, azóta az Egyetem rektora. 2006-2012 között az NJSZT elnöke (alapszabály szerint mandátuma 2012 decemberében lejár). 2007-ben az MTA levelező tagjává választották.

Kutatómunkája mellett oktatási tevékenysége során önálló tárgyakat dolgozott ki és oktatott a villamosmérnöki alapoktatásban, méréstechnika, elektronikus műszerek és intelligens műszerek témakörben, továbbá a posztgraduális okta-tásban, digitális jelfeldolgozás témakörben. Részt vett a Számítógépes rendsze-rek, Jelek és rendszerek méréstechnikája, a Beágyazott rendszerek és a Beágya-zott rendszerek tervezése című főszakirány-tárgyak, valamint a Beágyazott in-formációs rendszerek című műszaki informatikus alaptárgy kidolgozásában és előadásában.

1992-ben és 1993-ban Pollák-Virág díjban, 1997-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjban, 2005-ben pedig Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjban részesült. 

Kalmár-díj

Kalmár-díjat azok a tagok kaphatnak, akik a számítástudományban, illetve a számítástechnika alkalmazása területén értek el kimagasló eredményeket. A Társaság másik kitüntetése – melyet szintén 1976 óta adományoz – Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudományegyetem professzoráról, a hazai kibernetikai tudományok megalapítójáról kapta a nevét.

2012. Kalmár-díjasai:

Scheidler BalázsScheidler Balázs, a BalaBit IT Security ügyvezető igazgatója

Scheidler Balázs (1977) a BalaBit IT Security egyik alapító tagja és meghatározó tulajdonosa, a vállalat ügyvezető igazgatója, a BalaBit világszerte elismert termékeinek ötletgazdája és a mai napig vezető fejlesztője. A nyílt forráskódú közösség egyik szaktekintélye, számos Linuxhoz köthető projekt kezdeményezője, nemzetközi konferenciák  szívesen látott előadója. 2011-ben az IVSZ a Gyurós Tibor - díj „Az év menedzsere az infokommunikációban”  díjazottjává választotta.

Scheidler Balázs Műszaki Informatikus Mérnökként szerzett diplomát 2000-ben a veszprémi Pannon Egyetemen. A diploma megszerzése után az általa fejlesz-tett  syslog-ng  naplózó szoftver mára az iparág de-facto szabványává nőtte ki magát, amelyet világszerte mintegy 650 000 vállalat használ.

Havasi ZoltánHavasi Zoltán, a MOHAnet Mobilsystems Zrt. vezérigazgatója

Havasi Zoltán a Kalmár professzorról elnevezett díjat a VARIO HEALTHCARE or-vosi egységcsomag kifejlesztéséért kapja.

Az egészségközpontú gondolkodásmód növekvő teret hódít környezetünkben, mivel egyre többen kezdik felismerni ennek jelentőségét. A sportos életmód, az egészséges táplálkozás, valamint a megfelelő regenerálódás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy hosszú ideig betegségmentesek tudjunk maradni. Emellett lényeges szempont az is, hogy az öregedő társadalomban megfelelően gondját tudjuk viselni idős rokonainknak, hogy a rohanó világban ne egyedül kelljen megküzdeniük mindennapi problémáikkal. Az egészséges életvitel, az egészségmegőrzés során fontos szerepet kell kapnia egészségügyi paramétereink felügyeletének is. E célt szem előtt tartva fejlesztette a MOHAnet Mobilsystems Zrt. a VARIO HEALTHCARE orvosi egységcsomagját, amely állandó lehetőséget biztosít a felhasználók számára a mérések el-végzésére.

Tarján-emlékérem

Tarján-emlékérmet azoknak adományoz Társaságunk, akik a számítástechnika oktatásában, népszerűsítésében mutattak kiemelkedő teljesítményt. Tarján Rezső a Társaság első elnöke volt, és az elektronika egyik vezető személyiségének számít.

2012-ben az NJSZT Tarján-emlékéremmel tünteti ki a következőket:

Ádám ÁrpádÁdám Árpád, a tatai Eötvös József Gimnázium tanára, igazgatóhelyettese, köz-oktatási szakértő.

Kiemelkedő szakmai munkájával, kreativitásával igazi tanári egyénisége a magyar számítástechnikai és természettudományos oktatásnak. 

Egyetemi diplomáját a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természet-tudományi Karán szerezte, matematika-fizika szakon. 1977 óta tanít, kiváló szakmai felkészültségű, igényes pedagógus és iskolaszervező, aki hallatlan munkabírással és kitartással fáradozik szaktárgyai és iskolája népszerűsítésén. Az NJSZT-nek 1983 óta tagja.

Egyetemi tanulmányai befejezése óta előbb technika, majd számítástechnika szakos végzettséggel egészítette ki alapképzettségét. Fiatal tanárként egyik kezdeményezője volt a középiskolások számára kiírt Öveges József Emlékver-senynek, hogy méltó módon megőrizzék a kivételes tanár egyéniség, Öveges József emlékét.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen több tanulója került az első tíz helyezett közé valamennyi szaktárgyában. Tanítványai eredményesen felvéte-liztek a legnépszerűbb egyetemekre, számos sikeres orvos, mérnök, fizikus, ku-tató és gyakorlati szakember egyaránt tőle kapott indíttatást későbbi pályájá-hoz.

Szakmai munkájának és diákjai eredményének köszönhetően iskolája rendez-hette meg 2012 nyarán a XIX. Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát (CEOI 2012). Ádám Árpád a verseny eszközparkjának biztosításáért, a szállás és étke-zés megszervezéséért, a verseny lebonyolításáért és az iskolai feladatok koor-dinálásáért felelt.

Barsi ÉvaBarsi Éva, a tatai Eötvös József Gimnázium igazgatója

A 2012-ben Magyarországon tartott 19. Közép-Európai In¬formatikai Diákolim-pia (CEOI 2012) szervezőbizottsága alelnökeként sokat tett a rendezvény sike-réért.

A tizenkét országból érkezett közel 80 résztvevő és kísérő hétnapos, gazdag kulturális programokkal kiegészített versenyen vehetett részt. A szakmai programok mellett tartalmas kulturális programok, ki¬rándulások, vetélkedők, szórakoztató rendezvények várták a résztvevőket. Ezek szervezésében kiemelkedő munkát végeztek az Eötvös József Gimnázium tanárai és diákjai, Barsi Éva vezetésével. Az ő munkájuknak is köszönhető, hogy az olimpiának nagy nemzetközi visszhangja lett, Európa számos országában emlékeznek jó szívvel Magyarország egyik legszebb kisvárosára, Tatára és a gimnáziumra.

A sikeres olimpia a helyi és a regionális sajtó, televízió segítségével jól szol¬gálta az informatika, illetve az informatikai tehetséggondozás népszerűsítését a város szűkebb és tágabb környezetében. Mindennek köszönhetően már ebben az év-ben jelentősen megnőtt a régió informatika versenyeken induló tanulóinak száma.

Juhász TiborJuhász Tibor matematika-fizika szakos középiskolai tanár, csillagász. 

1981-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1985 óta a zalaeger-szegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban tanít, 1998 óta kvalifikált oktató a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskolán is.

1983-ban a Tudományszervezési és Informatikai Intézet megvásárolta egy kol-légájával közösen írt Reakció-kinetikai számítások programot, melyet a középiskolai kémia tanításában lehetett felhasználni.

1993. óta részt vesz a SZÜV-ben (illetve az utód-cégnél) szervezett felnőttokta-tásban (alap, közép- és felsőfokú számítógép-kezelői, programozói, számítógép-műszerész és rendszergazda tanfolyamokat tart).

2002. óta diákoknak, illetve tanároknak szervezett ECDL-tanfolyamokat tart.

2003. óta a Zala Megyei Pedagógiai Intézet ösztöndíj-támogatásával több, a kö-zépiskolai oktatásban felhasználható multimédiás CD-ROM-ot is összeállított.

Legtehetségesebb tanítványainak évek óta tart szakköröket a programozásból, tanítványai szép helyezéseket érnek el az országos diákversenyeken.

Számos tankönyv, cikk, kiadvány szerzője, illetve társszerzője. Matematikai, fi-zikai és informatikai tárgyú művein kívül körülbelül 150 ismeretterjesztő cikk is az ő nevéhez fűződik az Algol, az Albireo, a Meteor és a Göncöl amatőrcsillagá-szati folyóiratokban.

Kemény János-díj

Kemény János-díj a 35 éven aluli fiataloknak adományozható szakmai alkotó- és publikációs tevékenységük alapján. Kemény János a Darthmounth College (USA) professzoraként a BASIC nyelv egyik kifejlesztője és az időosztásos rend-szerek egyik úttörője volt.

2012-ben Kemény-János díjban részesül:

Lengyel LászlóDr. Lengyel László, a műszaki informatika tudományág doktora, a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének egyetemi docense 

Diplomáját 2003-ban a Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar, Mű-szaki Informatika Szakán szerezte, majd 2003-2006. között az Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán PhD képzésben vett részt.

Szakterületei az informatikus-oktatásban: programozás, informatikai technológiák, szoftvertechnikák, modellvezérelt paradigmák. Laboratóriumi, diploma- és PhD témák vezetője, és számos publikáció is fűződik a nevéhez. 1998-ban Alma Mater-díjjal tüntették ki. 2005-ben Távközlési és Telematikai Felsőoktatásért Kuratóriuma-díjban részesült. 2006-2010. között Bolyai János kutatási ösztöndíjas, 2008-ban pedig elnyerte a Siemens Excellence kitüntetést.

Életmű-díj

több évtizedes szakmai tevékenységének, kiváló eredményeinek elismerése-képpen a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Életmű-díjat ado-mányoz Jékel Pálnak, Meskó Andornak, Obádovics J. Gyulának, és Ormai Lászlónak.

Kovács Attila-díj

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 2012. évben is közösen hirdette meg az „Az év informatikai újságírója” díjat, amelyet az információs társadalom népszerűsítéséért végzett tevékenységért adományoznak.

2012-ben a díjat 

Sebők ÉvaSebők Viktória kapta

Mindig is szeretett írni, már gyerekkorától fogva érdekelte az, hogy saját útját járva, saját gondolatait és érzéseit megírja, mások számára átadja. Sportolói múltja miatt először a sportújságírói pálya felé kacsingatott, de a sors kiszámít-hatatlan útjai a mérnök informatikusi pályára vezették.

A főiskola elvégzése után az IT szakmában helyezkedett el. Végig járta a rang-létrát, asszisztensi munkától kezdve IT-konzulensi, projektvezetői feladatokat egyaránt szívesen és sikerrel végzett el. 8 év alatt mind a szakmát, mind pedig a hazai IT cégeket megismerte, személyes, jó kapcsolatokat alakított ki.

2008-ban úgy dönt, hogy elhagyva jól fizető és biztos projektvezetői állását, megvalósítja gyerekkori álmát és újságíróként folytatja pályafutását. Ezzel egy időben létrehozza a gyógyulda.com weboldalt, ahol saját nézőpontjából meg-fogalmazva ad életviteli, életvezetési tanácsokat, önismereti kérdésekre vála-szol, és alternatív oktatási kérdéseket, ötleteket is felvet.

Két nehéz év következik. Külsős szabadúszóként először a Figyelőnél jelennek meg cikkei az IT- biztonság, banki informatika, valamint közösségi média terüle-ten, majd egy rövid kitérő után az IT Business szerződött stábjában találja ma-gát, ahol a szigorúan vett IT területeken kívül lehetőséget kap arra is, hogy az oktatás (felsőoktatás, alternatív módszerek), a HR, a menedzsment és az egés-zségügyi informatika (eHealth, mHealth) kérdéseivel foglalkozzon.

Mára elérte célját: cikkei és újságírói tevékenysége kapcsán ismertté vált az IT szakmában.  2010-ben az „Év információbiztonsági újságírója” díjat kapta meg a Hétpecsét Információvédelmi Egyesülettől. Az utóbbi két évben több előadást tartott, illetve interjút adott a közösségi médiával és a közösségi kommunikáci-óval, illetve a közösségi oldalak veszélyeivel kapcsolatban. Rendszeresen hívják vendégelőadónak a média változásával kapcsolatos témákban. A közösségi kommunikáció és a vállalati kommunikáció kapcsolatáról, illetve a média válto-zásáról írt tanulmánya könyv formájában is megjelent 2011. év végén.