A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Webalkalmazások Fejlesztése Szakosztályának Alapszabálya

1.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 • a.    A szakosztály neve: Webalkalmazások Fejlesztése Szakosztály
 • b.    Angolul: Web Application Development Division
 • c.    Hivatalos rövidítés: WFSZ
  Angolul: WADD
 • d.    A Webalkalmazások Fejlesztése Szakosztály (továbbiakban: WFSZ) székhelye:
 • 1054 Budapest, Báthori u. 16.
 • e.    A WFSZ a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakmai közössége, jogállását a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alapszabályának X. pontja szabályozza. A WFSZ olyan szakmai közösség, mely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem kap. A vezető tisztségviselői megbízatás (elnök, elnökségi tag) összeférhetetlen bármely politikai pártban, vagy destruktív szervezetben viselt tagsággal.

2.    A WFSZ CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

 • a.    A WFSZ az alapítók és a tagösszetétel irányultságának megfelelő nyelvekkel, architektúrákkal és az azokhoz kapcsolódó technológiákkal foglalkozik.
 • b.    Ezen technológiákkal foglalkozó konferenciák megszervezése és lebonyolítása.
 • c.    A létező idegen nyelvű kézikönyvek fordításának/honosításának és tankönyvek, jegyzetek írásának támogatása.
 • d.    A programozási nyelvekhez, architektúrákhoz és a kapcsolódó technológiákhoz szorosan hozzá tartozó programok, rutinkönyvtárak dokumentációjának magyarítása.
 • e.    Az interneten és intraneten alkalmazható megoldások népszerűsítésével foglalkozó kezdeményezések felkarolása, segítése.
 • f.    Alternatív programozási nyelvek, architektúrák és technológiák elterjesztése a magyar oktatási rendszerben. Oktatási segédanyagok és tematikák kidolgozásának segítése, ezt célzó munkák irányítása. Országos diákköri versenyek szervezése és más személyek, szervezetek ilyen irányú rendezvényeinek pályázati rendszerű támogatása.
 • g.    A szakosztály célkitűzéseinek megvalósítása érdekébenen csak a tagok számára elérhető levelezési listát működtet.

3.    A WFSZ TAGJAI

A WFSZ tagjai lehetnek kül- és belföldi természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amennyiben NJSZT tagsággal rendelkeznek.
A jogi személyek illetve gazdasági társaságok csak elnökségi döntés után válhatnak taggá. Az ilyen tagokat az általuk megbízott személyek képviselik a Közgyűlésen.

4.    A TAGOK JOGAI, KÖTELESSÉGEI

 • a.    A Tagok jogai
  • Részt vehetnek, illetve szavazati joguk van a WFSZ Közgyűlésén
  • Részt vehetnek a WFSZ által szervezett rendezvényeken
  • Javaslatokat, indítványokat tehetnek
  • A WFSZ elnökségébe, ill. bármely tisztségére megválaszthatók (ehhez szükséges a 18. életév betöltése)
  • Hozzáférhet a szakosztályt érintő bármely információhoz.
 • b.    A Tagok kötelességei
  • Jelen Alapszabályt és a WFSZ vezető szerveinek határozatait betartani
  • A WFSZ tevékenységi körében önként vállalt feladatokat teljesíteni
  • Az NJSZT tagdíjat határidőig befizetni
 • c.    A tagság megszűnése
  • A tagság megszűnik, ha a tag kilépését írásban bejelenti.
  • Azt a tagot, aki a tagdíjat az esedékességig nem fizeti be, a WFSZ úgy tekinti, hogy tagsági jogviszonyát meg kívánja szüntetni, ezért tagjai sorából törli.
  • A WFSZ Elnöksége indokolt esetben kizárhatja azt a tagot, akit tagságára méltatlannak tart. Az Elnökség ilyen irányú határozatának meghozatalához valamennyi elnökségi tag legalább kétharmados szavazati aránya szükséges.

5.    A WFSZ SZERVEZETE

 • a.    Közgyűlés
  A Közgyűlés a tagok összessége, a WFSZ legfőbb döntéshozó szerve. A közgyűlést a WFSZ elnöke hívja össze. A Közgyűlés nyilvános, a személyes jelenlét helyett minden olyan technikai megoldás megengedett, amely egyidejűleg minden tag rendelkezésére áll.
  Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 30 napon belül, ha
 • az Elnökség szükségesnek tartja
 • ha a tagok 1/3-a - az ok és a cél pontos megjelölésével - írásban kéri

  A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati jogú tagok több mint fele jelen van, vagy az 5.5.1 pont alapján szavazni képes. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, a 15 napon belülre ugyanazon napirenddel összehívott ismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
  A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
  A szavazás - személyi ügyek kivételével, amelyekben mindig titkosan kell szavazni - nyílt szavazással történik. A közgyűlésen résztvevő bármely szavazásra jogosult tag kérésére titkos szavazást kell elrendelni.

 • b.    A Közgyűlés hatásköre:
  • Az Alapszabály elfogadása, illetve módosítása.
  • Az Elnökség beszámolója és előterjesztése alapján megvitatja és jóváhagyja az elmúlt időszakban végzett munkát, dönt az éves gazdasági és szakmai beszámoló elfogadásáról, elfogadja a következő évi munka-, pénzügyi tervet
  • A WFSZ elnökének, elnökségi tagjainak megválasztása, felmentése és visszahívása.
 • c.    Elnökség
  A WFSZ irányító szerve, döntéseit egyszerű többségi szavazattal hozza (egyenlőség esetén az elnök dönt)
  Szavazásos döntését a személyes jelenlét helyett minden olyan technikai megoldással meghozhatja, amely egyidejűleg minden elnökségi tag rendelkezésére áll.

6.    EGYÉB KÉRDÉSEK

Egyéb kérdésekben ill. vitás esetekben az NJSZT alapszabálya a mérvadó.