Neumann 120 képzőművészeti diákpályázat

Pályázati szabályzat és jelentkezési űrlap

Itt olvasható a „Neumann 120 képzőművészeti diákpályázat” elnevezésű pályázat részvételi szabályzata, mely egyszersmind jelentkezési űrlap.

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkoznak a Neumann Társaság mint szervező (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 16.) által üzemeltetett https://njszt.hu weboldalon, és azon belül a https://njszt.hu/hu/page/neumann-120-kepzomuveszeti-diakpalyazat linken elérhető „Neumann 120 képzőművészeti diákpályázat” elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat), az alábbi kritériumokkal.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Neumann János Számítógéptudományi Társaság (a továbbiakban: Szervező).

A Pályázatra jelentkező a vonatkozó jelölőnégyzet (checkbox) aktiválásával elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden 6-19 éves, legfeljebb középiskolás diák, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Pályázó). A pályáztatni kívánt alkotást készítő 18 év alatti diákot törvényes képviselője (szülő vagy gondviselő) képviselheti. A Szervező a pályamunkát készítő gyermekkel kapcsolatban nem áll.

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező és a Deák17 Galéria tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a Szervező nem köteles értesíteni a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

2. A Pályázat leírása

A Pályázat során a Pályázónak olyan pályamunkáról készült képet kell feltöltenie, melynek témája Neumann Jánoshoz kapcsolódik, a pályázati felhívásban közölt módon.

A Pályázók 6-19 éves korig, három korcsoportban indulhatnak (általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat és középiskola).

A Pályamunka bármilyen technikával készülhet: lehet festmény, rajz, grafika, képregény, fotó, installáció, térbútor, szobor, fényfestés, számítógépes program, animáció, videó stb.

A Pályamunka tartalmával kapcsolatos előírások a 4. pontban kerülnek részletesen kifejtésre.

A beküldött Pályázatokat a Szervező által delegált zsűri elbírálja, és az általuk kiválasztott alkotások kerülnek kiállításra a Deák17 Galériában 2023. december folyamán. (A kiállítás pontos időtartamáról a Pályázókat később értesítjük.)

 

3. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2022. szeptember 12. és 2023. április 14. között (Nevezési időszak) zajlik.

 • Nevezési időszak: 2022. szeptember 12. 12:00-tól 2023. április 14. éjfélig tart.
 • Elbírálási időszak: 2023. április 15-28. éjfélig tart.

Nevezni a Nevezési időszak első napjának 12:00 órájától a Nevezési időszak utolsó napján éjfélig lehetséges. A Nevezési időszak időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Pályázaton részt venni, a Pályázat első napjának 12:00 órájától, a Pályázat utolsó napján éjfélig lehetséges.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

A nevezési időszakot követően a Szervező által delegált zsűri kiválasztja a legjobbnak ítélt Pályamunkákat. A kiválasztott Pályamunkákból megrendezett tárlat várható ideje: 2023. december 2-20.

 

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

4.1. Feltöltés

A Pályázó a Pályamunkáról készült fényképet vagy annak vázlatát (video esetén: szinopszisát max. 1 oldal terjedelemben) elektronikusan, a jelen szabályzat alján található elektronikus űrlapon töltheti fel. A Pályázaton történő részvételnek feltétele a Pályázó kifejezett, egyértelmű és tájékozott hozzájárulása a pályázott Pályamunka jelen szabályzatban részletezett felhasználásához. Ugyanakkor a Pályázó részéről szükséges annak kijelentése, hogy a Pályamunka készítőjéről szükségesnél több személyes adatot (korosztály, maga a Pályamunka, város, iskola) nem közöl.

Nevezési időszak kezdete: 2022. szeptember 12., 12:00-tól

Nevezési időszak vége: 2023. április 14. éjfél. (Az ezután feltöltött pályázati munkák már nem vesznek részt a pályázatban.)

4.2. A Pályamunkával kapcsolatos előírások és rendelkezések:

 1. A Pályamunkának kifejezetten a Pályázat tematikájához kell kapcsolódnia, a pályázati feltételeknek mindenben meg kell felelnie.
 2. A Pályamunka semmiképpen nem foglalhat magába jogsértő, kiskorúakat veszélyeztető, erkölcsileg megosztó, a Szervező vagy harmadik személy érdekeit sértő, vagy azzal ütköző tartalmat vagy ábrázolást. A Pályamunkának különösen tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot, a személyiségi jogokat, különösen képmáshoz, hangfelvételhez, személyes adatokhoz, magánélethez kapcsolódó jogokat és jogosultságokat, továbbá a szerzői jogokat és védjegy jogosultságokat.
 3. A Pályázó a pályázati anyag tartalmára vonatkozóan a http://njszt.hu, a http://neumann120.hu és a http://neumann120.com weboldalon és a Szervező közösségi oldalain (Facebook, Instagram) történő megjelenítéshez szükséges mértékű, időben a Pályázat lebonyolításához igazodó, nem kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot enged a Szervezőnek. Pályázó a tartalom beküldésével szavatolja, hogy a tartalom vonatkozásában az itt rögzített felhasználási jog engedélyezésére jogosult.

4.3. Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden – a Szervező által megkövetelt – intézkedést megtenni, vagy a Támogatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt, vagy a Támogatót a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri vagy érte.

4.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázati anyagot részletes indoklás nélkül eltávolítsa és a Pályázót annak tartalma miatt a Pályázatból kizárja.

4.5 Megadandó adatok köre:

A pályázati munka feltöltésekor kötelezően megadandó adat az e-mail cím. Egy pályázó egy pályamunkával pályázhat. Amennyiben több Pályázat érkezik be egy Pályázótól, a sorrendben első pályamunka kerül be a szavazási körbe, amennyiben megfelel a részvételi feltételeknek.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
 • a Pályázó, mint törvényes képviselőnek a pályázati anyag közzétételéhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen hozzájárulás folyamatos megléte. A 18 éven aluli diákok esetében a Pályázó a hozzájárulását írásban köteles megadni, a pályázati anyag feltöltésével együtt köteles írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát: Szülői Engedélyt feltölteni. A Szülői Engedély űrlap innen elérhető.
 • a Szervező semmiképpen nem fogadhat el olyan Pályázatot, amelyek a szabályzatban leírt alaki és/vagy tartalmi előírásoknak nem felel meg,
 • egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Szervező az első jelentkezést veszi figyelembe.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Nevezési időszak teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 

5. Nyeremény

A Pályázók díjazása korcsoportonként 100-100 ezer forint összdíjazású jutalom a zsűri által legjobbnak ítélt pályaműveknek, a zsűri döntésének megfelelő megosztásban.

Korcsoportok:

 • 1-4. évfolyamos tanulók (általános iskola alsó tagozat)
 • 5-8. évfolyamos tanulók (általános iskola felső tagozat)
 • 9-13. évfolyamos tanulók (középiskola)

A zsűri által kiválasztott legjobb Pályamunkák digitális másolatait a Deák17 Galéria kiállítja 2023 decemberében, Budapest belvárosi saját kiállítóterében.

A kiállításon való bemutatáson kívül a Szervező további nyereményt is kioszthat a Pályázaton. A Szervező által kiosztott nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

Amennyiben a Nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, illetve igénybe, úgy a Szervező pótnyertest választ.

 

6. Adózás

A Szervező tájékoztatja a Pályázókat, hogy a pályázati díj (nyeremény) adóköteles juttatásnak minősül.

 

7. A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálása 2023. április 15-28. között történik.

A Zsűri döntése a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni. A zsűri döntése után a Pályázónak nincs lehetősége fellebbezni.

A zsűri tagjai: Dénes Gábor filmrendező, Talyigás Judit oktatási szakértő, Hajdó Ákos, a Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatója és Sztojánovits Andrea fényművész.

Pályázók értesítése: 2023. május 2-5.

 

8. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a döntést követő tíz munkanapon belül értesítjük a kiállításon való részvételről. Amennyiben a Pályázó az értesítés kiküldését követő 15 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a kiállítás érdekében a Szervezővel, a részvételre való jogosultságtól elesik, és helyébe pótnyertes lép.

 

9. A kiállításon való részvétel

A Pályázók kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Deák17 Galéria munkatársaival a kiállítás érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a kiállítói részvétel meghiúsul, a Szervezőt és a Deák17 Galériát semmilyen felelősség nem terheli.

Amennyiben a nyertes nem vesz részt a kiállításon, úgy kiállítói jogosultságát véglegesen elveszíti.

 

10. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezeléséről részletesen a https://njszt.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon kaphat bővebb tájékoztatást.

 

11. Felelősség

A Pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázót terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik felelősséggel. A Szervező kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

12. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő legalább 30. napig elérhető a www.njszt.hu weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a titkarsag@njszt.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat pontos elnevezését (Neumann 120 képzőművészeti diákpályázat).

 

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 12.

Frissítve: 2023. február 14. (a nevezési időszak határidő módosítása miatt)

Állapotüzenet

A beküldési határidő 2023.04.14. éjfélkor lejárt!