IT Biztonság letölthető tankönyv

Hallgatói tájékoztató az ECDL vizsgák lebonyolításáról

A tájékoztató az ECDL vizsgaközpontok működési szabályzata alapján készült, a benne foglaltak kötelezően betartandók.

Általános tudnivalók

A vizsgázó az ECDL rendszerbe való első jelentkezésekor okmányként kezelendő vizsgakártyát kap, amelyre adatait a vizsgaközpont vezeti fel. A kártya kiállításával egy időben a jelölt a vizsgakártyához tartozó, az adminisztrációs rendszerből nyomtatható ECDL regisztrációs adatlapon aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a központi ECDL-adatbázisba a vizsgázók között történő nyilvántartás céljából bekerüljenek. A regisztrációs adatlapot 14 éven aluli vizsgázó esetében a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia.

A vizsgakártya az első vizsga dátumától számított 3 évig érvényes, lejárta után új vizsgakártyát kell váltani, és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni.

A közoktatási intézményekben tanuló diákok számára lehetőség van arra, hogy a modulvizsgákat 3 év helyett az első vizsga teljesítésétől számított 4 éven belül teljesítsék. Ez a lehetőség csak azon diákokra vonatkozik, akik közoktatási keretek között készülnek fel a vizsgákra, és az általános vagy középiskolai évek alatt teljesítik a 7 modulvizsgát. Ilyen esetben a 7 sikeres vizsgát igazoló vizsgakártya ECDL Irodába küldésekor a vizsgaközpontnak mellékelnie kell a vizsgázó iskolája által erről kiállított igazolást. (Az ECDL Base megszerzésére a rendelkezésre álló idő mindenkinek 3 év.)

 • A regisztráció megtörténte után a hallgató jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni.A vizsgán használandó szoftver a hallgató által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül.
 • Egy teremben egy időben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban az egyes modulvizsgák kezdési és a befejezési ideje egymástól nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell elkezdeni, illetve befejezni.
 • Egy vizsga ideje 45 perc (kivéve: ECDL CAD és ECDL e-hitelesség, e-aláírás, ahol 60 perc a rendelkezésre álló idő, illetve a fogyatékkal élők vizsgái, ahol az adható idő 90 perc), így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.
 • A vizsgakártyát a jelöltnek minden vizsgára el kell hozni, anélkül vizsgázni nem lehet.
 • Amikor a vizsgakártya betelt, azaz a hallgató minden vizsgakötelezettségének eleget tett, a vizsgaközpont elismervény ellenében azt a vizsgázótól átveszi 3 napon belül továbbítja a NJSZT ECDL Irodájába. Az Iroda a kártyán szereplő adatokat összeveti a központi nyilvántartásban szereplő vizsgaadatokkal, majd kiállítja az ECDL bizonyítványt.
 • A bizonyítványt az ECDL Iroda a vizsgakártya leadásakor megjelölt címre küldi meg.

A vizsga lebonyolítása

 • Az ECDL vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia valamilyen személyazonosságot igazoló dokumentumot (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél, 14 éven aluliak esetében érvényes diákigazolvány), és érvényes vizsgakártyáját.
 • Amennyiben a vizsgára legalább 4 fő jelentkezik, a vizsgát a vizsgaközpont köteles megtartani.
 • A vizsgák megkezdése előtt a vizsgabiztos ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, valamint a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait.
 • Segédeszköz nem használható, a teremben a vizsgázó által elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.
 • A vizsgázók számára a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat kell biztosítani, a vizsga során csak ezekre lehet dolgozni. 
 • A rendelkezésre álló időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kieső idő nem számítható bele.
 • Ha a vizsgázó befejezte a feladat(ok) kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó információhordozót átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével.
 • Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.
 • A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet nem, illetve csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.
 • A teremből a vizsgázó semmilyen, a feladatokkal és azok megoldásával kapcsolatos anyagot nem vihet ki.
 • A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat megoldásához tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.
 • A vizsgabiztos, amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a dolgozatot, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját. Az esetet az ECDL Akkreditációs Bizottság megvizsgálja, és döntéséről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.
 • Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.
 • Az ECDL vizsga nyelve Magyarországon a magyar, illetve, ha erre a vizsgaközpont lehetőséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsősorban angol.
 • Magyar nyelvű vizsga esetén a feladatlapokat a vizsgaközpontok a mindenkor érvényes hivatalos ECDL vizsgapéldatárból állítják össze, minden modulnál az abban szereplő kritériumok alapján. A CAD, ill. az ECDL Advanced modulok vizsgafeladatbankja nem nyilvános, az illetékes vizsgaközpont az adott vizsgára a vizsgafeladatokat titkos vizsga-feladatgyűjteményből választja ki.
 • Az angol nyelvű vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban szintén nem lévő európai feladatgyűjteményből választják ki.

A vizsga értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgabiztos végzi az ECDL követelményei alapján. A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a gondviselő – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott időben megtekintheti. A sikeres vizsgákat egyenként, a vizsgakártyán erre megjelölt helyen a vizsgaközpont igazolja, a "MEGFELELT" minősítés beírásával. A sikertelen vizsgákat a vizsgakártyára nem vezetik fel.

Vizsgamentességre jogosultak köre

Vizsgamentességet élveznek, vagyis további vizsgázás nélkül, regisztrációs díj befizetése ellenében igényelhetnek ECDL-bizonyítványt azok, akik közismereti informatika tantárgyból, vagy szakismereti informatikai alapismeretek tantárgyból közép vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek, és jeles érdemjegyet szereznek. Az igénylést egyénileg lehet benyújtani a regisztrációs lap kitöltésével, amelyhez mellékelni kell az érettségi bizonyítvány másolatát. A regisztrációs díj a mindenkori legkedvezményesebb diák-regisztrációs díj.

2013. szeptember 1-től megszűnt az OKJ-s bizonyítványok alapján korábban igénybevehető ECDL vizsgamentesség, amennyiben az OKJ-s képzés első napja 2013. szeptember 1-jét követően volt! A vonatkozó jogszabály értelmében a 2013. szeptember 1. előtt, ill. 2013. szeptember 1. előtt indított képzés eredményeképpen szerzett OKJ-s bizonyítványokra kérhető mentesség.  

Az igénylés menetéről további tudnivalók: Vizsgamentesség

Vizsgamentességet élvezők számára vizsgakártyát kizárólag az NJSZT ECDL Irodája állíthat ki. Az ECDL bizonyítvány igénylése történhet az ECDL-vizsgaközpontokon keresztül, vagy egyénileg.

 • A honlapról letölthető regisztrációs lapon kívül szükséges dokumentumok a következők: OKJ bizonyítvány másolata, a regisztrációs díj befizetéséről szóló igazolás (ha a vizsgaközponton keresztül jelentkezik, az NJSZT által kiállított számla teljesítése), az 1997. november 1-1998. november 1. között számítógép-kezelő (használó) illetve szoftverüzemeltetői vizsgát tett jelentkezők számára igazolás arról, hogy a vizsgát a Magyar Közlöny 1997/93. számában a 16/1994 MKM rendelet módosított, 31/1997 sz. rendeleteként közzétett, bővített tematika szerint tették le.
 • Számítógép-kezelő (-használó) OKJ bizonyítványt 2001. szeptember 1-je, illetve szoftverüzemeltetői OKJ bizonyítványt 2001. október 1-je után szerzettek számára igazolás arról, hogy a képzést a fenti határidők előtt kezdték meg. Az igazolást az OKJ képzést végző intézmény állítja ki. A 7.4.2.3 pont alapján részleges vizsgamentességet élvezőknek a bizonyítvány igénylésekor a mentességre jogosító OKJ-bizonyítvány másolatát kell mellékelniük az érvényes vizsgákat igazoló vizsgakártya mellé.
 • Egyéb OKJ-s bizonyítványt 2013. szeptember 1-je után szerzettek számára igazolás arról, hogy a képzést a megadott határidő előtt kezdték meg. Az igazolást az OKJ képzést végző intézmény állítja ki. 
 • A mentesség igazolása és a központi rendszerbe történő regisztráció után az ECDL Iroda a bizonyítványokat a hallgatók címére, illetve kérésre a beküldő vizsgaközpont részére küldi meg.

A vizsgázók által fizetendő díjak 

ECDL Standard

 • Teljes árú vizsgakártya: 7500 Ft
 • Vizsgakártya általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 5500 Ft
 • Base vizsgakártya: 6000 Ft
 • Base vizsgakártya nappali tagozatos diákok számára: 4500 Ft
 • Base utáni „FULL”, regisztrációsdíj-különbözet
  Alapdíj: 3000 Ft
  Diákoknak: 2000 Ft

Egyéb regisztrációs díjak

 • Önálló modulok (kivétel: CAD): egységesen mindenki számára 4000 Ft
 • CAD modul alapdíj: 7500 Ft
 • CAD nappali tagozatos diákok számára: 5500 Ft
 • Jeles érettségivel bizonyítványt igénylők számára: 5500 Ft (akinek már van vizsgakártyája, annak nem kell regisztrációs díjat fizetnie)
 • OKJ-vizsgamentességet élvezők számára: 10 000 Ft
 • OKJ-vizsgamentességet élvező diákok számára: 8000 Ft
 • OKJ bizonyítvány alapján részleges vizsgamentességet élvezők 7500 Ft (diákok 5500 Ft) regisztrációs díjat fizetnek a vizsgakártya kiváltásakor.

A vizsgadíjak és a tanfolyamok árát a vizsgaközpontok határozzák meg. Kivételt képeznek a diákakcióhoz csatlakozó központok, ahol a vizsgadíj diákok számára egységesen max. 1800 Ft/vizsga.

Új ECDL