Az NJSZT orvos-biológiai szakosztályának szakmai programja

1. Bevezetés
Az Orvos-biológiai Szakosztály alapvető célja az orvosi – biológiai – egészségügyi informatika területén a tudományos közélet megerősítése, egy életképes, és nemzetközi mércével mérve is színvonalas, önszerveződő szakmai közösség fönntartása.

A Szakosztály tagjai az egymással való egészséges versengés keretein belül maradva egymás munkáját támogatják és közösen lépnek fel a szakmaiság védelme érdekében.

A Szakosztály nyitott a társtudományokkal és határterületi kérdésekkel foglalkozó szakmai szervezetekkel való együttműködésre, az NJSZT keretein belül, és azon túl is.

A Szakosztály működését az NJSZT Alapszabálya és a két évenként megújított Szakmai Program, illetve az annak alapján készülő éves munkaterv határozza meg.

A Szakosztály vezetőségének összetétele a Szakmai Programhoz igazodik, a vezetőségben való tisztségviselést nem hatalmi vagy presztízskérdésnek tekinti, hanem a közösségért vállalt szolgálatnak. A Szakosztály ezért a tisztségeket nem szakmai elismerésként osztja, viszont ügyel arra, hogy azok a szakemberek, akik sokat tettek közös ügyünk előremozdításáért – azok megkapják a Szakosztálytól a nekik járó elismerést.
Az aktív szakosztályi munka érdekében a szakosztály vezetősége minimum havi rendszerességgel ülésezik, de a vidéki esélyegyenlőség jegyében az ülések többségét telefon, illetve videokonferencia formájában valósítja meg.
A szakosztály negyedévente egy tudományos ülés szervezését tervezi, melyen széles kört érintő egészségügy informatika témákat tűz napirendjére. A tudományos ülések célja az egészségügyi informatikai megoldások hazai alkalmazási gyakorlatának a szakmailag és tudományosan megalapozott irányba kanalizálása.
A szakosztály tudományos ülésein kialakult szakmai álláspontot a szakosztály vezetősége a kormányzati döntéshozók, egészségügyi alkalmazók, illetve ipari beszállítók felé proaktívan képviseli.
A szakosztály újraindítja a nagy hagyományokkal rendelkező Neumann Kollokviumokat, melyet vándorgyűlés jelleggel kétévente más helyszínen rendez meg.

2 A szakmai program elemei
A Szakosztály a 2011-2013 években a következő témaköröket, feladatokat tűzi szakmai programjára:

2.1 Utánpótlás gondozás
Jelenleg több egyetemen különböző név alatt folyik egészségügyi informatikai képzés, többé-kevésbé eltérő szakmai tartalommal. Mivel "egészségügyi informatika" néven nem sikerült szakalapítást akkreditálni, ezért a szakok elnevezése megtévesztő, és a hallgatók egy része egyetemi évei alatt nehezen látja át azt a szakmai közeget, amiben majd dolgozni fog. A frissen végző hallgatók első saját szakmai tapasztalataikat szívesen megosztják az utánuk jövőkkel, és ezzel nagyban segíthetik őket egyrészt a pályán maradásban, másrészt a nekik testhezálló munkakörök, feladatok megtalálásában.
Az NJSZT Orvos-biológiai szakosztály utánpótlás gondozásának egyik legfőbb célja, hogy összefogja azon hallgatókat és frissen végzetteket, akik tanulmányaik alapján az egészségügyi informatika területéhez kapcsolódnak. Ezért NJSZT Orvos-biológiai szakosztálya az utánpótlás gondozás keretében egy olyan közösséget kíván létrehozni, amelyben a már végzett hallgatók tanácsaikkal segíthetik a tanulmányaik befejezése előtt álló, illetve azokat frissen befejezett hallgatókat.
Az utánpótlás gondozás feladata, hogy összegyűjtse azokat a felsőoktatásban lévő képzéseket, ahol egészségügy informatika „jellegű” oktatás folyik és ott a hallgatók körében ismertesse, az orvos-biológiai szakosztály munkáját valamint segítse a hallgatók eligazodását a magyarországi egészségügyi informatika világában, megismertesse a hallgatókkal a területhez tartozó azon irányokat, elképzeléseket, gyakorlatokat és tapasztalatokat, amelyekhez az iskolapadban nem feltétlenül jutnak/ jutottak hozzá. Klubfoglalkozás jellegű összejöveteleken megvitathatják a frissen szerzett élményeiket.

A célok megvalósításához vezető konkrét feladatok:

 • az egészségügyi informatika területe alá tartozó képzések összegyűjtése
 • a hallgatók megkeresése (levél és/vagy előadás/video előadás formájában),
 • találkozók szervezése – végzett és végzős hallgatók között
 • a szakosztály honlapján fórum nyitása frissen végzettek számára
 • az egészségügyi informatikával foglalkozó cégek, intézmények és projektek adatbázisának létrehozása, ezzel a végzős illetve végzett hallgatók gyakorlati- és munkahely keresésének megkönnyítése

2.2 Publikációk támogatása
A fiatal kutatók, PhD hallgatók számára fontos kérdés, hogy megfelelő színvonalú hazai és nemzetközi folyóiratokban tudják közölni dolgozataikat. A "peer reviewed" folyóiratokban történő közlés azonban hosszas és bonyolult eljárás, éveket lehet veszíteni egy elutasított közlemény kapcsán. A fiatal kutatók számra hasznos lehet, ha témavezetőik mellett a kutatásban nem közvetlenül érintett kívülálló harmadik fél kritikai véleményét megismerhetik, mielőtt dolgozataikat hivatalos bírálatra megküldenék valamelyik laphoz. A Szakosztály ezért előzetes bírálati szolgáltatást indít tagjai számára, lehetővé téve, hogy akár a kutatási terveket, akár a készülő dolgozatokat elfogulatlan külső szakember véleményezze. Természetesen egy megerősítő vélemény nem jelent semmilyen garanciát a cikk közlésére, de sokat segíthet abban, minél több jó színvonalú dolgozat kerüljön benyújtásra. Az előzetes bírálat abban is segíthet, hogy az adott témájú dolgozatot melyik folyóiratnak érdemes megküldeni.

2.3 Esélyegyenlőség
A Szakosztály – a NJSZT „Digitális Esélyegyenlőség” programját kiterjesztve – feladatának tekinti a fogyatékkal vagy hátrányos helyzetben élők életkörülményeinek, a társadalom többi tagjával való kapcsolattartásának, valamint a velük foglalkozó szakemberek, szervezetek munkájának, informatikai eszközökkel történő javítását – szakmai támogatást és közös fórumot biztosítva minden érdekeltnek. Kezdeményező, integráló szerepet kívánunk betölteni az alábbi területeken:

 • kommunikációs akadálymentesítés otthon, középületekben, utcán, virtuális közösségi terekben (pl. weblapok akadálymentesítése)
 • készségfejlesztő szoftverek vizsgálati eljárások kidolgozása (hallás-, látás-, mozgássérülteknek és egyéb „disz”-eseknek),
 • datbázis és virtuális fórum létrehozása szakemberek, sorstársak, laikus érdeklődők részére, fogyatékosokkal kapcsolatos ismeretek beépítése elektronikus tananyagokba).
 • a tudományos szervezetek műhelymunkáiban való részvétel földrajzi esélyegyenlőtlenségeinek mérséklése érdekében a szakosztály arra törekszik, hogy minél több rendezvényét távkonzultációs platformra helyezze. Ennek érdekében a tudományos rendezvények web-es felületen való távoli követése mellett videokonferencia rendszerek révén távoli helyszínekről való aktív közreműködés feltételeit is megvalósítani tervezi.

2.4 PR tevékenység
A szakosztály társadalmi megjelenésének, láthatóságának érdekében az Internetet és minden egyéb releváns megjelenési formát használni kíván. A szakosztály önálló weboldalt tart fenn az anyaszervezet web rendszerén belül, melyen rendszeresen hírt ad a szakosztály rendezvényeiről, publikálja hivatalos dokumentumait. Webes szolgáltatásokkal támogatja a Szakmai Program többi pontjának megvalósítását.

Konkrét célok:

 • A szakosztály programjának publikálása
 • A szakosztály vezetőségére és tagságára vonatkozó alapadatok elérhetővé tétele
 • A megrendezendő konferenciák PR támogatása
 • Események, hírek, aktualitások megjelenítése
 • Fórumok létrehozása
 • Adatbázis létrehozása a weboldalon az egészségügyi informatika és határterületeivel foglalkozó cégekről, futó projektekről

2.5 Kutatás-fejlesztési támogatások
Más szakmai – tudományos szervezetekkel összefogva javaslatot készít a kutatás támogatás rendszerének korszerűsítésére. Ebben arra helyezi a hangsúlyt, hogy a tudományfinanszírozásban a tudományos színvonal kell, hogy jelentse az értékmérés alapját, mert meggyőződésünk szerint a tudományos szempontból értékes eredmények jobban segítik az ipar és gazdaság fejlődését, mint a már induláskor gazdasági elvárások közé szorított kényszerprojektek.
A szakosztály proaktívan vesz részt a hazai és európai kutatási, fejlesztési pályázatok szakmai irányának meghatározásában, véleményezi a kialakult kormányzati pályázati terveket.

2.6 Intézményi informatikusok támogatása 
Az egészségügyi intézmények szinte mindegyikében foglalkoztatnak informatikusokat, akik felelősek az intézmény informatikai rendszereinek működéséért, fejlődéséért. Konkrét feladataik, az intézményi hierarchiában elfoglalt helyük intézményenként változó, problémáik azonban sok tekintetben hasonlóak. A szakosztály kiemelt feladatának tartja ezeknek a szakembereknek a segítését, részben szakmai fejlődésük biztosítása, közös problémáik megbeszélésére alkalmas (virtuális vagy valóságos) fórum megteremtése, részben szakmai érdekképviseletük felvállalása révén.
A szakmai tudásanyag átadásával, gyarapításával emeljük az intézményi informatikusok szakmai presztízsét. Ezt a célt következő alapelvek, munkamódszerek és tevékenységek figyelembevételével érjük el:

 • Megtanuljunk kortól és nemtől és iskolai végzettségtől függetlenül oly módon és formában átadni a tudásunkat egymásnak, hogy abban mindenki megtalálja a számára fontos és ismereteket.
 • Olyan fórumokat, találkozókat szervezünk, ahol a pályakezdő és a már hosszabb ideje pályán lévők
 • megismerhetik egymást. Lehetőséget teremtve ezáltal az utánpótlás nevelésre és a felhalmozott szakmai és gyakorlati tapasztalatok átörökítésesére.
 • megismertethetik a legújabb kutatási és fejlesztési eredményeket.
 • megismerkedhetnek szakterületeik ipari szabványaival.
 • megismerkedhetnek a szakterületük új hardver és szoftver termékeivel.
 • megismerkedhetnek az aktuális pályázatokkal lehetőségekkel és eredményekkel.
 • megbeszélhetik az informatikai biztonság, adatkezelés és adatvédelem kérdéseit 
 • Megszervezzük az informatikával hivatásszerűen foglalkozók, illetve az informatikai eszközöket és módszereket más szakterületen alkalmazók véleményének és szakmai érdekeinek érvényre jutását.
 • Szakmai oktatásokat szervezünk az informatikai kultúra és ismeretanyag terjesztése érdekében az informatika és az orvos-biológia területére kiterjedően.

2.7 További területek:
A szakosztály bár önálló vezetőségi tagot a feladattal egyelőre nem bíz meg, a szakosztály céljai között tartja számon az alábbi egészségügyi informatika területek fejlődésének szakmai koordinálását:
AAL – AAW intelligens egészségügyi rendszerek fejlesztését
Finanszírozási adatvagyon hasznosítását
Képalkotó, képarchiváló és képtovábbító rendszerek fejlesztését
Egészségügyi informatikai kultúra fejlesztése
Kapcsolattartást a biostatisztikai szakmai szervezettel
Informatikatörténet ápolása
Nemzetközi kapcsolatok bővítése
EHR rendszerek

3 Szervezeti kérdések
A Szakosztály korábbi szervezetében egy elnök, egy titkár, és változó számú vezetőségi tag tevékenykedett. A vezetőségi tagoknak konkrét feladatai nem voltak. Mind a vezetőségi tagokat, mind a két tisztségviselőt a tagság közvetlenül választotta.
Összhangban a NJSZT Alapszabállyal a 2011-től a vezetőség az elnökön és a titkáron kívül kizárólag az elfogadott szakmai programban nevesített feladatokért felelős személyekből áll. Ezért a mindenkori közgyűlés először a szakmai programot fogadja el, és azután jelöl, illetve választ a program egyes elemeiért felelős vezetőségi tagokat.
A jelen szakmai program szerint a vezetőség összetétele a következő:

Elnök
Titkár
Utánpótlás-gondozásért felelős tag
Tudományos publikációkért felelős tag
Esélyegyenlőségért felelős tag
PR tevékenységért felelős tag
Intézményi informatikusok közösségéért felelős tag.

A szakosztály, munkája eredményességének érdekében tisztségviselőit két évre választja. Amennyiben a vezetőség tagjainak megválasztása eredménytelen, új jelölési eljárás kiírására kerül sor. Ha a szakmai program módosulása indokolja a vezetőség létszámának változását – ez mindenkori közgyűlés hatásköre -, akkor a köztes években tartott közgyűlés természetesen az új tisztségre megválasztja a felelős vezetőségi tagot, illetve a feladat nélkül maradt vezetőségi tagot (tagokat) visszahívja. A közgyűlésnek a köztes években is lehetősége van arra, hogy ha valamely feladat ellátásával elégedetlen, akkor visszahívhassa az adott területért felelős vezetőségi tagot.